>Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wij hebben ons best gedaan in gewone nederlandse taal de spelregels van Onuitwisbaar.nl neer te zetten. En volgens ons zijn wij daar prima in geslaagd. Maar het blijft natuurlijk juridische taal....

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Onuitwisbaar.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:  Damen Graveert VOF handelend onder de naam Onuitwisbaar.nl gevestigd aan de Binnendelta 15-C te Blaricum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32044966;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Onuitwisbaar.nl een overeenkomst aan gaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Onuitwisbaar.nl;

d. website: de website www.onuitwisbaar.nl.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Onuitwisbaar.nl en de klant waarop Onuitwisbaar.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Onuitwisbaar.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Onuitwisbaar.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Onuitwisbaar.nl verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Onuitwisbaar.nl niet.

3.3 Onuitwisbaar.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Onuitwisbaar.nl en de klant komt tot stand op het moment dat Onuitwisbaar.nl de bestelling van de klant elektronisch heeft bevestigd. Deze elektronische bevestiging vermeldt het product/de producten inclusief de te graveren tekst(en) die de klant heeft besteld.

Artikel 6 Doorgeven van wijzigingen

6.1 Wijzigingen in de te graveren tekst(en), dienen schriftelijk of elektronisch aan Onuitwisbaar.nl te worden medegedeeld. Mondelinge wijzigingen worden niet in behandeling genomen.

6.2 Wijzigingen in de te graveren tekst(en), dienen binnen 24 uur nadat de klant de elektronische bevestiging heeft ontvangen aan Onuitwisbaar.nl te worden medegedeeld. Wijzigingen die na 24 uur nadat de klant de elektronische bevestiging heeft ontvangen aan Onuitwisbaar.nl worden medegedeeld, worden niet in behandeling genomen, tenzij Onuitwisbaar.nl nog geen aanvang heeft gemaakt met het graveren van de bestelde producten.

Artikel 7 Prijswijziging

7.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Onuitwisbaar.nl, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden. De ontbinding dient bij schriftelijke of elektronische verklaring te worden ingeroepen.

7.2 Een verhoging van de koopprijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal Onuitwisbaar met de klant in contact treden.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Onuitwisbaar.nl zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Onuitwisbaar.nl de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 9 Leveringen en leveringstermijnen

9.1 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Onuitwisbaar.nl en nieuw adres heeft opgegeven.

9.2 De door Onuitwisbaar.nl opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

9.3 De door Onuitwisbaar.nl opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

9.4 In een geval dat enig door haar bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Onuitwisbaar.nl slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

9.5 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

9.6 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

9.7 De klant is verplicht de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

9.8 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 10 Betaling

De klant kan tijdens het bestelproces op de website aangeven op welke wijze hij wenst te betalen. De klant wordt de volgende betaalmogelijkheden geboden:

- vooraf middels IDEAL;

- vooraf door middel van handmatige overmaking naar het door Onuitwisbaar.nl opgegeven rekeningnummer.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 De klant zijnde en natuurlijk persoon heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Onuitwisbaar.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht.

11.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

11.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product gegraveerd is, dan wel op enige andere wijze naar specificaties van de klant is vervaardigd.

Artikel 12 Klachtenregeling en verjaring

12.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een natuurlijk persoon is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen schriftelijk of elektronisch gemeld worden bij:

Onuitwisbaar.nl

Binnendelta 15-C

1261 WZ  BLARICUM

e-mail: info@onuitwisbaar.nl

12.2 Klachten worden door Onuitwisbaar.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

12.3 Alle aanspraken jegens Onuitwisbaar.nl die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Onuitwisbaar.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Onuitwisbaar.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

13.2 Onuitwisbaar.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

13.3 Onuitwisbaar.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Onuitwisbaar.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4 Onuitwisbaar.nl is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

13.5 De positie en de grootte van het gegraveerde in het product kan afwijken van de weergave van het gegraveerde op de website. Onuitwisbaar.nl kan voor een dergelijke afwijking niet aansprakelijk worden gesteld.

13.6 Teksten worden vanuit het door de klant verstuurde bestand direct gegraveerd in het product. Onuitwisbaar.nl is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van deze teksten.

13.7 Onuitwisbaar.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Onuitwisbaar.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Van overmacht aan de zijde van Onuitwisbaar.nl is onder andere sprake indien Onuitwisbaar.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Onuitwisbaar.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Onuitwisbaar.nl ten gevolge waarvan Onuitwisbaar.nl haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

14.3 Voor zover Onuitwisbaar.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Onuitwisbaar.nl gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Persoonsgegevens

15.1 Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt. Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Onuitwisbaar.nl aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

15.2 Onuitwisbaar.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

15.3 Onuitwisbaar.nl verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:

a. het versturen van de bestelde producten;

b. het beheren van een klantenbestand;

c. het verzenden aan de klant van elektronische berichten met informatie over producten van Onuitwisbaar.nl.

15.4 Onuitwisbaar.nl verstrekt persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.5 In elke elektronische commerciële boodschap of nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant de mogelijkheid geboden zich af te melden voor dergelijke boodschappen en brieven.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Onuitwisbaar.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

16.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Onuitwisbaar.nl, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

16.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Onuitwisbaar.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 17 Beveiliging en internet

Onuitwisbaar.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Onuitwisbaar.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 Onuitwisbaar.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Onuitwisbaar.nl zal de wijziging tijdig schriftelijk of elektronisch aan de klant bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking.

18.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.4 Op elke overeenkomst tussen Onuitwisbaar.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.